top of page
Someone Reading Sheet Music

Koorreglement

Een creatief ensemble

Auditie


Nadat u hebt meegezongen kunt u aangeven of u lid wilt worden. Dan zal een korte stemtest/toelatingsauditie worden afgenomen. Daarnaast doen alle stemgroepen elke twee jaar opnieuw auditie, in groepjes van vier of vijf zangers. De toelatingsauditie wordt gedaan bij de dirigent, de groepsauditie bij de dirigent en eventueel een zangpedagoog.  Toelating door de dirigent is een voorwaarde voor het lidmaatschap.

Opbouw van het koor

Het koor zal in beginsel bestaan uit Aspiranten en het Concertkoor. Het Concertkoor is dat gedeelte van het koor waarvan de leden door de dirigent in staat worden geacht om deel te nemen aan uitvoeringen en concerten. Aspiranten zijn de leden die (nog) niet in staat worden geacht om deel te nemen aan uitvoeringen en concerten. Repetities zullen gezamenlijk plaatsvinden en waar de dirigent dat nodig of wenselijk acht, zullen Aspiranten voorafgaand aan repetities zowel gezamenlijk als in de onderscheiden stemgroepen extra begeleiding krijgen. Daarmee wordt bevorderd dat Aspiranten zo snel mogelijk tot het Concertkoor kunnen toetreden. Aan deze extra begeleiding zijn geen (extra) kosten verbonden.

Tijdstip en locatie repetities

De Rotterdamse Bach Society repeteert op maandagavonden van 20.00 tot 22:00 uur onder leiding van de professionele dirigent Alina Sokolova, in de Hillegondakerk in Rotterdam-Hillegersberg. Er is een kwartier pauze. Soms zijn er extra (stem)repetities nodig. Die worden tijdig van tevoren aangekondigd.
De Rotterdamse Bach Society zal vooraf een jaarschema opstellen met daarin de data van de te houden repetities. Dit schema zal op de website van de Rotterdamse Bach Society worden gepubliceerd.

Teamwork 


Zingen in een koor is teamwork en brengt verplichtingen met zich mee. Om mee te zingen in een concert wordt van ieder koorlid verwacht tenminste 80% van het aantal repetities in de periode voorafgaand aan het concert bij te wonen. Mocht er een geldige reden zijn voor een groter verzuim, dan kan de dirigent het betreffende lid desgewenst alsnog tot deelname aan het concert toelaten. Het meedoen met de generale repetitie van een concert is verplicht maar ook hiervoor geldt dat de dirigent een lid in geval van een geldige reden desgewenst alsnog tot deelname aan een concert kan toelaten. 

Beëindiging lidmaatschap

1. Lidmaatschap eindigt door overlijden of opzegging van een lid. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Restitutie van reeds betaalde contributie wordt niet verstrekt.

2. Lidmaatschap eindigt ook door opzegging door de dirigent. De dirigent kan opzeggen na een met onvoldoende resultaat afgelegde stemtest, bij wangedrag in de meest brede zin des woords, bij wanbetaling, of andere omstandigheden, een en ander louter ter beoordeling van de dirigent.

Kwaliteitsverbetering


De Rotterdamse Bach Society werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering. In dat kader kan desgewenst worden bemiddeld bij het tot stand brengen van contacten met zangpedagogen.  Ook wordt zo nodig periodiek gerepeteerd in kleine bezetting (kleinkoor). In de aanloop naar een concert vindt indien naar het oordeel van de dirigent nodig op de voorafgaande zaterdag een studiedag plaats. Op die dag wordt intensief gerepeteerd, maar ook tijd genomen voor de onderlinge contacten.

Contributie


De contributie voor vaste leden bedraagt € 45 per maand (10 keer per jaar) en wordt via automatische incasso geïnd. Ook kan met kiezen voor betaling van een bedrag van € 420,- voor een geheel jaar. In de maanden juli en augustus zullen geen repetities plaatsvinden. Over die maanden zal dan ook geen contributie verschuldigd zijn/in rekening worden gebracht. Op jaarbasis moet rekening worden gehouden met ongeveer 40 repetities. Met de tarifering in gelijke maandbedragen is rekening gehouden met het feit dat de ene maand vijf weken, en dus vijf repetities kan bevatten en dat in een andere maand slechts twee repetities kunnen plaatsvinden.
De kosten van de studiedag, die doorgaans ongeveer vijf intensieve uren duurt, bedragen € 35,- excl. maaltijden en drank. Bladmuziek en eventuele oefen-CD’s worden centraal aangeschaft en zijn bijna altijd voor eigen rekening.

In geval van kortdurende ziekte (een ziekteperiode van 2 weken of minder) blijft contributie verschuldigd. In geval van langdurige ziekte (langer dan 2 weken) zal weliswaar geen terugbetaling van reeds betaalde contributie plaatsvinden, maar zal wel vrijstelling van contributie worden verleend voor de daarop volgende periodes. In dit geval zal het lidmaatschap tot een periode van maximaal 3 maanden blijven voortduren zonder dat contributie dient te worden betaald. Deelname aan repetities is dan echter ook niet mogelijk. Mocht de ziekte langer duren, dan vervalt het lidmaatschap. Nadien is het aan de dirigent om te bepalen op welke voorwaarden het lidmaatschap desgewenst weer kan ingaan.

In geval van ziekte van de dirigent zal worden getracht een vervanger te vinden of zal de begeleidingspianist de repetitie begeleiden. Louter in het geval ook daar een verhindering optreedt, zal een zogenaamde 'inhaalrepetitie' worden gehouden op een maandagavond die niet in het vooraf aan alle leden toegezonden jaarschema is opgenomen.

Kosten en opbrengsten


Kosten in verband met repetities en concerten, waaronder het huren van begeleidingspianisten, zaalruimten, ensembles, solisten orkesten etc. zijn voor rekening van Alinart KvK 617638880000. De opbrengsten van repetities en concerten komen ten gunste van Alinart.

Foto's en afbeeldingen

Door middel van inschrijving als lid geeft men toestemming aan de Rotterdamse Bach Society om foto's van repetities en/of andere activiteiten van de Rotterdamse Bach Society te gebruiken voor publicatie in persberichten, op affiches en programmaboekjes en in alle vormen van social media die ondersteunend zijn aan de activiteiten van de Rotterdamse Bach Society.

bottom of page